Doen, kennen, kunnen. Met ontwikkelprogramma’s van ACTIVITY verstevig je niet alleen je eigen leiderschap voor het realiseren van complexe opgaven, programma’s en projecten, maar ook dat van je interne en externe collega’s, 360⁰, om je heen.

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft (neo) liberaal politiek beleid (in het Westen) stapsgewijs gezorgd voor enerzijds een gefragmenteerd publiek landschap met vele ‘zelfstandige’ overheidsorganisaties en anderzijds een groter privaat landschap met een grote diversiteit aan private organisaties. Een overall organisatielandschap dus met vele (semi) zelfstandige organisaties met eigen primaire processen en eigen besturen. In diezelfde periode heeft zich op inhoudelijk gebied een tegengestelde beweging afgespeeld. Problemen en opgaven zijn in toenemende mate als meer geïntegreerd beschouwd welke niet vanonder één bestuurlijke bevoegdheid opgelost respectievelijk uitgevoerd kunnen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan opgaven op het gebied van de klimaatverandering, de circulaire economie, een duurzame leefomgeving, digitalisering, en op het gebied van human capital met name in de zin van het behoud ervan in de eigen (stads)regio. Deze paradox – fragmentatie waar integratie nodig is – levert de complexiteit op die onze deelnemers herkennen en waarop zij grip willen krijgen.

In de ontwikkelprogramma’s van ACTIVITY staat de vraag centraal hoe je grip op dit type complexe opgaven (met als kenmerken: multifunctionele scopes; meerdere stakeholders met eigen belangen en bevoegdheden, en diverse werkprocessen) kunt krijgen vanuit netwerken.

Professionalseringsprogramma’s waarmee je bewust bekwaam leiderschap ontwikkelt voor complexe opgaven en geïntegreerd gericht zijn op je persoonlijkheid, je competenties en je kennis. Programma’s die je in staat stellen om praktijkexperimenten uit te voeren waarmee door individuele en groepsreflectie aan een leiderschapsidentiteit wordt gewerkt die in de kern staat voor initiatiefrijk en instructievaardig; leiderschap dat het altijd doet. Wat hiermee bedoeld wordt kun je lezen in ons paper ‘Publiek Leiderschap ‘omringd door glorie’ op het Plein met de Toren’, verderop op deze site, onder de button van de ACTIVITY Academy.

Programma’s die ACTIVITY (maatwerk) aanbiedt zijn hieronder opgesomd en daaronder kort beschreven:

  • Opleiding ‘Ondernemend Netwerkleiderschap’;
  • Training Stakeholder-procesmanagement;
  • Training Lerend organiseren;
  • Coachingstraject;
  • Vaardigheden workshops;
  • Refresh & Grow Scan.

Voor meer informatie neem je contact op met Ed Lam: 06 – 53241294 l edlam@activity.amsterdam

Netwerken hebben geen 06 nummer. Van hen die tijdelijke netwerkorganisaties, programma- of projectteams opzetten of leiden wordt verwacht dat zij steeds het initiatief nemen om betrokkenen in het proces verder en het beoogd resultaat dichterbij te brengen. Maar in welke mate maakt je  persoonlijkheid het nemen van dergelijk initiatief (on)mogelijk? In welke mate van je kennis van bestuurlijk procesmanagement? En in welke mate je vaardigheden om effectief instructie te geven? Na de opleiding zet je bewust bekwaam tijdelijke multifunctionele teams en netwerkorganisaties op en geeft daar met overtuiging leiding aan.

Leer werken vanuit je persoonlijke kracht aan collectieve effectiviteit;

Leer ontwikkel-, besluitvorming- en besturingsprocessen in te richten die goed aansluiten bij bestuurlijk leiderschap;

Leer tijdelijke werkbare organisaties op te zetten die passen bij het doel, het netwerk en je eigen kracht;

Leer essentiële vaardigheden op gebied van conflicthanteren & onderhandelen, retorica en lerend organiseren doelgericht toe te passen;

Leer begrijpen waarom initiatief & instructie de drivers van succes bij het realiseren van complexe opgaven zijn.

Wordt de voortgang van je programma of complex project belemmerd door (beslissende) stakeholders omdat ze afzeggen voor stuurgroepen, zich laten vertegenwoordigen door niet gemandateerde medewerkers, of afspraken niet nakomen? Vertonen ze gedrag dat de samenwerking niet dient? Zijn de omgangsvormen onvoldoende duidelijk om collectief effectief te kunnen zijn? Na de training:

Weten de deelnemers op welke manieren ze stakeholders kunnen organiseren, betrekken, realistische afspraken kunnen laten maken over resultaat en gedrag en de uitvoering ervan kunnen regisseren;

Kunnen ze dit type processen en werkwijzen in de eigen praktijk toepassen;

Hebben ze inzicht in wat hun sterke en zwakke punten qua leiderschap zijn;

Hebben ze een visie hoe ze stakeholder-procesmanagement in de eigen praktijk willen toepassen;

Hebben ze een visie op welke punten ze zelf nog kunnen verbeteren.

Leiding geven aan professionals (van diverse organisaties) gaat niet via command & control. Het benaderen van professionals op basis van inzicht in het wat, waarom, hoe en wie van de opgave en het betrekken bij het vormgeven aan de samenwerking, legt wel een basis voor succesvolle samenwerking. Maar hoe zorg je voor een lerende organisatie die collectief effectief is? Na de training geef je leiding aan professionals die niet alleen maar hun visie, oplossingen en gelijk zenden, maar nieuwsgierig zijn naar de inbreng van de ander en hun eigen inbreng voegen naar wat de opgave vraagt.

Je leert inzien waarom leren een cruciale vaardigheid is bij het ontwikkelen en realiseren van complexe opgaven;

Je leert leerinterventies en processen kennen en toepassen;

Je leert lerend leiden;

Je leert hoe je professionals lerend laat samenwerken;

Je ontwikkelt een eigen visie op lerend organiseren.

Geef je leiding aan een tijdelijke netwerkorganisatie, programma of complex project en vraag je je af of je leiderschap initiatiefrijk genoeg is, of je instructie capaciteit voldoende is kortom of je effectief genoeg bent? Met een coach van ACTIVITY heb je de beschikking over een klankbord waarmee je 24/7 kan sparren.

Coach matching op ervaring, kennis en persoonlijkheid;

Coaches van ACTIVITY nemen niet over en blijven discreet en op de achtergrond;

Coachgesprekken kunnen virtueel en op gepaste fysieke locaties plaatsvinden;

Trajecten worden op basis van knipkaarten georganiseerd;

Aanvullende kennis kan ingepast worden, immer in overleg met de coachee.

Zoals conflicthantering/ onderhandelen, retorica, lerend organiseren.

Netwerken hebben geen 06 nummer. Het steeds weer bijeen of verder brengen van betrokkenen met verschillende belangen, verschillende achtergronden en verschillende manieren van samenwerken vraagt om specifieke vaardigheden. Drie cruciale trainen wij in drie workshops die als een pakket of als losse modules kunnen worden ingezet.

Na de workshop conflicthantering/ onderhandelen weet je hoe je groepen conflictloos kunt blijven benaderen;

Na de workshop retorica weet je hoe je teams effect instructie kunt geven;

Na de workshop lerend organiseren weet je hoe je samen met betrokkenen problemen kunt oplossen.

Lopen teamleden aan tegen de manier van samenwerken? Roept de een dat zij zweert bij Prince2 en de ander bij Projectmatig creëren? Als ACTIVITY zeggen wij: Bring Your Own … en op basis daarvan ontwerpen we als team zelf een methode van samenwerken die past bij de opgave, de achterliggende verantwoordingssystemen en de behoeften van het team of de tijdelijke netwerkorganisatie. Een eerste stap om dit voor elkaar te krijgen is het inzichtelijk maken van hoe er nu door de diverse betrokkenen wordt gewerkt. Met de (niet methodegebonden) Refresh & Grow Scan van ACTIVITY wordt inzichtelijk gemaakt welke projectmatige methoden van belang worden gevonden en wat dus bouwstenen zijn voor het ontwerpen van een eigen werkwijze.

Online enquête met ongeveer 60 vragen;

Hooguit 20 minuten verwerktijd;

Spinnenweb rapportage als resultaat;

Resultaat-input voor lerend organiseren proces om tot eigen werkwijze te komen;

Samenwerken is van de groep zelf geworden.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?