ACTIVITY’s Academy organiseert & inspireert ‘denkruimte’

Sommige projecten hebben een duidelijk doel en kennen een voorspelbare weg ernaar toe. Bij andere projecten is dat niet zo, wicked als ze zijn, en zijn doel noch weg scherp te definiëren. Wat te doen?

Sommige organisaties hebben hun projectorganisatie ‘in de lijn’ georganiseerd en ervaren weinig tot geen spanning op de ‘lijn – project organisatie interface’. Andere organisaties, met een apart ‘project en lijn/ staf organisatiemodel’, ervaren juist spanning op die interface en zoeken naar oplossingen om effectiever en efficiënter te kunnen realiseren.

Soms zoeken bestuurders naar passende projectmatige benaderingswijzen voor het willen realiseren van strategische doelen. Soms zitten ze klem tussen overspannen verwachtingen, moeizame relaties en de dwingende realiteit van deadlines.

Soms dus, zijn vraagstukken nog helemaal niet klaar voor een consultancy of management aanpak, dwingt de realiteit professionals een pas op de plaats te maken, of willen ze juist los van die realiteit reflecteren op bepaalde vraagstukken om verbeteringen voor te bereiden of om zelf beter voorbereid te zijn. Hierover kan dan worden gelezen, nagedacht. En als je dat niet alleen wilt doen, maar georganiseerd dan kan dat bijvoorbeeld samen met de ACTIVITY Academy. De Academy van ACTIVITY organiseert ‘denkruimte’ waarin probleemeigenaren samen komen met bijvoorbeeld andere probleemeigenaren, ervaringsdeskundigen en/ of wetenschappers uit het netwerk van ACTIVITY om hun vraagstuk(ken) te ontwikkelen, te doorgronden en van oplossingsrichtingen te voorzien.

ACTIVITY’s Academy organiseert ‘denkruimte’ in de vorm van een ervaringsgericht leerproces (Kolb) waarbinnen wijsheid en ervaring, vraaggestuurd worden samengebracht met als doel om tot inspiratie, inzicht en (geoefende) werkbare oplossingen te komen.

De ACTIVITY Academy werkt zowel met klantorganisaties (zie ons Dienstenaanbod met Future Vectory’s) als met de ‘eigen’ Activisten. Voor hen organiseert zij het ACTIVITY Professionaliseringsprogramma waarin de Activisten samenkomen om bijvoorbeeld aan intervisie te doen, kennis tot zich te nemen, vaardigheden te oefenen, in Future Vectory’s te participeren, te inspireren en geïnspireerd te raken.

Met behulp van de Academy ondersteunt ACTIVITY klanten met het omgaan met complexe vraagstukken; stimuleert ACTIVITY eenduidigheid, herkenbaarheid en kwaliteit van handelingsrepertoire onder de Activisten, en inspireert ACTIVITY het relatienetwerk met bijvoorbeeld de jaarlijkse Beeldenstormlezing.

ACTIVITY’s Academy staat onder de bezielende leiding van prof. dr. mr. L. Witvliet en heeft als missie het inspireren van Activisten en mede via hen de ACTIVITY omgeving.

Aan weerszijden is ACTIVITY’s bibliotheek weergegeven; de geest van waaruit ACTIVITY al haar diensten verricht.

Bauman en Blom helpen ons de continue verandering in de organisatieomgeving en de impact ervan te duiden. Boonstra en Wierdsma helpen ons om die impact doelgericht te kanaliseren. Project- , programma en procesmanagementliteratuur helpt ons complexe projecten te managen en organisaties projectvriendelijk(er) in te richten. Heifetz helpt ons leiding te nemen over complexe vraagstukken.

Complexe Maatschappelijke Opgaven & Publiek Leiderschap ‘omringd door glorie’ op het Plein met de Toren

Complexe Maatschappelijke Opgaven & Publiek Leiderschap
‘omringd door glorie’ op het Plein met de Toren

Het Paper kun je hier lezen in de PDF Viewer of downloaden.

Grip op Complexiteit

Grip op Complexiteit

Hoe complexe opgaven organiseren en besturen in complexe nieuwe (netwerk) organisatievormen

Het Paper kun je hier lezen in de PDF Viewer of downloaden.

Van ‘Projects in a Controlled Environment’ naar ‘Projects in a Consented Environment’

Van ‘Projects in a Controlled Environment’ naar ‘Projects in a Consented Environment’

Nadenken over HET NIEUWE PROJECTMATIG WERKEN© voor en door decentrale overheden

De stelling die we hierin uitwerken, is dat het huidige control gedreven projectmatig werken, opgesloten in ambtelijke kokers in een sterk veranderende wereld, geen toekomst heeft als middel voor publieke strategierealisatie.

En betogen we dat HET NIEUWE PROJECTMATIG WERKEN© dat open staat voor verandering, vertrouwen en resultaatverantwoordelijke, ‘sterke’ samenwerking, publieke bestuurders, managers en medewerkers de ruimte biedt om dat wel te zijn.

Het Paper kun je hier lezen in de PDF Viewer of downloaden.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?